E hiếm muộn 4 nam roi. Chậm kinh 9 ngày thu que như. Thế có chua a.