E chậm kinh 2 ngày rồi mà hôm nay e thử vẫn 1 vạch . Buồn quá mong con 2 năm sau lưu rồi