Các mom cho e hỏi cái ak. E hiện mang thai 22 tuần. Nay đi siêu âm b.sĩ bảo giống bố dù lần trước 12 tuần và 18 tuần b.sĩ bảo giống mẹ. Tim thai con e là 155 và nhau thai bám mặt trước. E nghe nói tim thai dưới 140 và nhau thai bám mặt sau mới là con trai. Các mom chia sẻ cho e với ak. Là lần đầu mang thai nên e chưa biết