Các mẹ sinh xong thường bao lâu hết sản dịch và bao lâu có kinh trở lại... E 12 ngày r chưa hết