Có mẹ nào sa lúc 12t3n ra gái sau ra trai ko ah.cho e tí động lực cái. E sắp 4 gái roi.nhip tim bé nhà e lúc 11t 169 12t3n 150