mk mang thai mới dk gần 8 tháng mà đã quay đầu r.
các mom cho e hỏi.quay đầu sớm như vậy liệu có khả năng sinh non,sinh sớm hơn dự kiến k các mom.
e tập đầu nên chưa có kinh nghiệp.