Lại bắt đầu tháng mới. Tháng trước tạch mất rồi.
Dùng baby support e bi loạn kinh hay sao. Hay tại uống elevit. Tháng trc 18 Bị. Tháng này nay 12 đã thấy mới lạ các mom a.