Các mẹ có ai biết quả này không ạ. Giúp e với e đang tìm nhưng không biết ở đâu bán. Chỉ biết lên đây tìm trợ giúp của các mẹ.