" Chúng con là lũ vịt zời
Bé thời ăn hại, lớn thời bay đi"