Con bị muỗi đốt các mẹ bôi gì cho con mau khỏi vậy. Nhìn con bị xưng đỏ lên e xót lắm