Đặt tên cho con trai cha họ Nguyễn . Mẹ họ huỳnh. Nguyễn huỳnh gì cho hay đây các mẹ oi.