Các mẹ đã có con bị viêm tai giữa cho em ít kinh nghiệm với ạ