Các mẹ chọn giúp e 1 trong 2 tên này cho gà với, e sắp sinh rồi phân vân quá
1. Cao Hà My
2. Cao Vũ Hà My
E cảm ơn cm nhiều