tuần thứ 12 nhịp tim của bé gà ổn định 152 là gà gì các mẹ nhỉ