Minh đi siêu âm tuần thứ 7 về các mẹ á?nghe nói nhịp tim thấp hơn 140 la khả năng con trai con trên 140 thi con gái pai k các me? Minh siêu âm 146 nạ các em biết thi tham khảo giúp minh vớj ak